Admin 12, 2008 8:23 am

ښۀ
:

ې څ ښ ې ѡ ېګړې ېʡ ې ʡ څ ې ې ΁ ځې ی ښ ې ې
ځۍ ې ی ښ ې څ څ ړۍ ې څ ړ ی ې څ ې ې ې ې ې څ ې ې ΁ ې ې ښ ښ ۍ ړ .
ې ې ښ ښې ې څ ې ې ږ ۍ ȡېړې ې ښې ې Ӂ ې ۍ ې ړې . ېȡ ګړ ې څ ګ ړې ې . ې ې ې څ ېګې ږ ې ې ړ ې ښ ګ ې ډ ېې ې ړې ې ړ ې ΁ ړ ې ړ ېϡ ګ ښ ې . ې ې ډ ې ې ټګ ګ ې ې ې ړې ې ېږې ې ېې ېې ښ ښې ې ې. ې ښ ʁ ړ ې ې څ ګ څ ې ې ګټې څ ې ېګړ څ ې ګ ې ړ ړ ې ې څ ې ړ ΁ ۍ ې ΁ Ǎ ې ۍ ړ.

΁ ې ې ېږ ې ې ځږ ې ې ې څ ېۍ ͘ څۀ ډې ې ې ې ړ јې ۍ ې ړې ې ګ јې ګ ΁ јړ ښ ډ ړ ۍ ې ې ǘ ښ ې ې ې ې ې ې . ې ې ې ګ ښۀ ړ ټ恘 څ ې ې Ӂې ې ې ٥٢ ټې ʘ ټ (ې ېې ې ې ې ې) ې ښ ګ ړ ې ΁ ې ې ͘ ړ ې ډې ې ې ۍ ې ښېۍ ې ښ ې ې ښ ګ ښۀ ې ې ړ ګ ې ј ړ څ ј ې ږ څ ړ ې ښ څ ΁ ګ ǘ ǘ ې јړ . ې ې ې څ ې ېې ېړۍ ې ډ ې ..




Admin 12, 2008 8:25 am 3 .

Admin
Admin

: 31
Registration date : 2007-09-08

  http://pendar.forum.st

Ґ    

:

  Admin 12, 2008 8:24 am

ې ې ې ې ګ ې ګډ ډۍ ړ ۍ ې ې ǘ ې ځ ې ې ښ څ ې ǘۍ ې ېې ې ې ډې ې څ ې ǘ ړ ې څ ې ټǘ ΁ ځ ΁ ې ېځ ږ ې ې ځ ې ړ ې ΁ې ې јړ ې ې ټǘې ې ښ ΁ ېډ ړ ې ې ځ ǘۍ ې څ ې ږ ې ې ې ې ړ ې ۍ ګډ ډ ښې ې ʘ ډږ څ ې ې ې ې ړۍ څ ګښ ړ ې ې ې ړې ړې ړ ې ې ګډ ډ ېې ې ͘ .

͘ ې ې څ ې ې ټ ې څ јړ ېې. ې ΁ ې ې ړ ګ ҁ ې ې ې ښځ ړ ګړ ې ې ې ې ǘ ǘټ ې ې ګ ې ګ ډ ې ې ړ ږ ǘ ͘ څ ې ېې ې ږ ږې ǘ ΁ ځ ǘۍ ې ړښ ڼې ې ځ ړ ې ې ې ډې ې ͘ ړې ې ې ښ څ ې ړ ې ې ې ې ډډۍ ј ې ͘ څ ړ ΁ ې ʘ ړ ې ۍ ې ې ې ړ ښځې ېډې ټېېې ϡ ښځ ې ϡ ݘ ېҡ ې ې ېځې ېړې ې ې ښې ډ ګ ې ځ ې څ څګ .

ې ې ړې ېې ( ېې ې ې ډېې ېګړېې ) ې ړې ې ړېږ ې ړ ی ګ ډ ې ې ړې ې ړږی ی ۍ ې ښځ ې ړ ړږ څ ې ټ恘 ʘ ښګړ ې ΁ ϡ ښ ړ ې ړ ې څ څ ګډډ څ ΁ . څ ( ځ ݘ ګ ځ ی ې ݘ ږ ګډ ې څ ǘ ې ۍ ګ ) ږ ګ ΁ ځ ګړ ې ΁ې ګړې ړ ځ ǘ ړ ې ͘ ΁ ګ јړ јړ ې ΁ ʘ ړ ځ ΁ې ګړې ټ ړ ې ښ ǘښ ې ϡ ګډډډ ǘ ګ ړ.

ډ ΁ ې ټ ې ګ ړ ( ړ ړ څ) ۍ ړې ǘ ډ ښ ǘۍ ږ څ ʡʡϡʡ ډډۍ ې ډ ګڼ ګڼ ږ ړۍ ې ې څ ډډۍ څ ړ څ ΁ څ څ ړ .

ې ې ې ǘ ǘ ګځ ښ ې ǘ ې ښ ښ ې ې ݘ ې ې ۀ ې ګ ې ږ ې ې ې ې ګ ږ ښ Ǎ ې ږ ګ

΁ ې ې ې ې ښې ې ې ې ۍ ې ې ΁ ډ ڼ ځ ې ې ټې ږ ۍ ې Ә ېږ ږ ېښ ې ږ ډ ې ږ ې ې ښ ځ ېې .

ږ ې څ ې ڼ ځ ې ې Ș ې ې ځ ې ې ې ې . ې ې ګ ې ې ځې ښ ېښې ږ ې ې څ ځ ې ځ ې ږ.

ږ ړ ړ ې ې ړ ې ǘ ͘ ې ځ ګې ټ ټ .

ǘ ͘ ΁ ښ ښ ښ ړ. ګ ې ې ځې ې ۀ ې ږ. ېټ څ ې ڼ ځ ې ې څۍ ې څ ͘ ǘ ځ څ ړϘ ΁ ې ې ځې ې ږ ې Ԙ ټږ ې څ څ ړ . ړ ۍ ېښ . ګې ې ې ې ې ې.

ې څ ړې ې ډګ ې ۀ ې . ږ ې ې ړ ʘې ې ǁ ΁ ګ ړ .

ې ښ . ې ې ېږ ې ړ ې ۍ ړۍ ې ړۍ ډ ړې ړ ې ې ړۍ ړۍ څ ځ ې ږ ړۍ څ ړ ې Ӂ ې ې ې ښ ګ ښ ړ ې ې ګړ ګ ږ ې ټۍ ې ښ ې ی څ ې ې ګ ړ ړ ګѡې ډډۍ ړ ړ ې ې ګ ΁ ګ ې ړ ې ې ړۍ ې ګ . ې ې ړۍ ې ځ ې ې ۍ΁ ګ ګټ
ی Ǎ

Admin
Admin

: 31
Registration date : 2007-09-08

  http://pendar.forum.st

Ґ    

:

  Admin 12, 2008 7:41 pm


Admin
Admin

: 31
Registration date : 2007-09-08

  http://pendar.forum.st

Ґ    

Ґ


 
: