!

!

  Admin 11, 2008 11:19 am

ې ې ڼ !

:

ړ: ړ

э ېې ېټې ԁ ې ې ښ ۍ ې ې "͘ې" ګ ͘ ې ټ ټ恘 ړ ې . ړ ې ې "͘ې" ړې ټ恘 ښ ې ځ ې ڼ ې ځې ټ恘ې ړ .

ټ恘 ې ټې ډې ډې ړ ړ ΁ ې ړ. ې ͘ ې сې ΁ څګ ې ې ڼ ې ډ . ې ې څ ځ ړ ې ې ګڼ ې ګې ې ې ڼ ځ ډ ې څ .

ې ې ې ېۍ ېښ څ ېښ ځ ې ټ恘 ۍ ې ړ ړ ښ ې . ې ې ښ ې ټ ې ۍ ΁ ښ ړ ۍ ړ ې . ۍ ۍ ΁ ځ "ې ې" ګڼ ې ړ ј. ټې ې ې ېږ ې ټ ې .

ǁۍ ې ښ ټ ې ښځ "ځ ږ ې ځ ې ړ ΁ ې ښځې ې ړ . ۍ ړ ې ۍ ۍ ې ΁ ښ ې ړ ې ټې ۍ ې ګ."

" ښ ټ ې ښځ څ јړ ې ې ې ΁ ړ ΁ ېړې ."

ۍ ې ۍ ې ړ ې ځ ې ۍ "" "" څ ړ ړې .

ۍ ٢٠٠٦ ۍ ېټ ΁ ښ ې . ې ې ړې ې ړ ΁ ښ ړ . ړ ښځې ښ ې ۍ ې ې ړ ΁ ې ې .

ې ۍ ښ ې ېښې ډې ې ΁ ړ ړ. ې ګ ۍ ړې ΁ې ΁ ې ځ ړ ې ΁ ښ ړ ې څ ړ.

ې ښځ ې ٢٠٠٤ ې " " ړ . ې ې ې ې ې . ې ېښ ې ې јړ ې ځ ې ۍ ې ډ .

ښځ ې ې ټ - ې ېې ځڼ څ ې ټ ړ - ٢٠٠٧ ۍ ې ېټې څ ٢٠٠٨ ۍ ې ېټې ې ښ ې ٤٤ ښځې ښ ې ١٧٥ ې ١٥ ې ې ٢ ې јړ ې ١٠ ې ٢٣ ځ ٤ ې ې ١٨ ټې ې ٢ ې јړ ې ٢ ګړ ښ ې ٦ ځ ې .

ې . ې ښ ې ۍ ړ ې ۍ ښځې ېړې ړ ې ې ΁ ښ ΁ ړ ΁ ښ ېړ . ې ځ ۍ ړ ې ې ې ј. ې ټ ې ړ .


ی Ǎ

Admin
Admin

: 31
Registration date : 2007-09-08

  http://pendar.forum.st

Ґ    

Ґ


 
: